ลงชื่อเข้าใช้งาน
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน้าแรกปฏิทินสายตรง

ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50290
โทรศัทพ์ 0 5387 3411, 0 5387 3410  โทรสาร 0 5387 3418 และ E-mail : res_conference@mju.ac.th