การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม


ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2560 12:10:23     ที่มา : การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3448

การลงทะเบียนการประชุมวิชาการ 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการแบ่งประเภทการลงทะเบียน ดังนี้

 

   1. ผู้เสนอผลงานทางวิชาการ (ปิดรับลงทะเบียน)

    - ผู้เสนอผลงานคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และผู้สนใจทั่วไป นำเสนอผลงานได้ท่านละ 1 เรื่องๆ ละ 1,500 บาท และต้องจัดส่งต้นฉบับผลงานที่จัดเตรียมตามการเตรียมต้นฉบับของการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 แบบแสดงความจำนงนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

    - ดาวน์โหลด "แบบแสดงความจำนงนำเสนอผลงาน" สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.conference.mju.ac.th พร้อมกรอกข้อมูลและส่งมาที่  E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัญชีเลขที่ 375-0-55599-0 กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail :  res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com หลังจากทำการลงทะเบียนครบถ้วนเจ้าหน้าที่ประสานงานจะทำการอัพเดจข้อมูลของท่านขึ้นในส่วนของ รายชื่อผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในขั้นตอนต่อไป

เอกสารดาวโหลด: แบบแสดงความจำนงนำเสนอผลงาน / การจัดเตรียมต้นฉบับ / ต้นแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ


   2. ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ)

       2.1 ลงทะเบียนออนไลน์ในเว็ปไซต์ www.conference.mju.ac.th ที่ช่อง "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านเว็ปไซต์"

       2.2 ดาวน์โหลด "แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม" สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.conference.mju.ac.th พร้อมกรอกข้อมูลและส่งมาที่  E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัญชีเลขที่ 375-0-55599-0 กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail :  res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com 

 1.1  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่  24 พฤศจิกายน  2560       

             - บุคคลทั่วไป  คนละ  1,200 บาท

             - นักศึกษา     คนละ     800   บาท   

1.2 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังวันที่   24 พฤศจิกายน  2560

              - บุคคลทั่วไป  คนละ  1,500 บาท

              - นักศึกษา     คนละ  1,000 บาท   

เอกสารดาวโหลด: แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม / โครงการการประชุมวิชาการ 2560 / กำหนดการการจัดงาน

 

             ผู้นำเสนอผลงานวิชาการและผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2552 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ ว 21 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 หรือเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆจากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ

             โปรดศีกษารายละเอียดของการจัดทำผลงานทางวิชาการ ได้ที่ www.conference.mju.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง/ อาคารข้างประตูบางเขน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์ 0 5387 3411, 0 5387 3410, 08 6309 9373 โทรสาร  0 5387 3418 E-mail:  res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com 

 

               สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการและมีชื่อขึ้นทะเบียนผู้เสนอผลงาน ที่ www.conference.mju.ac.th  จะประกาศผลผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560  โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้นำเสนอผลงานในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในบทคัดย่อและรายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560