รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2560 12:11:44     ที่มา : การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1243รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์


หมายเหตุ:   สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการและมีชื่อขึ้นทะเบียนผู้เสนอผลงาน ที่ www.conference.mju.ac.th  จะประกาศผลผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560  โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้นำเสนอผลงานในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในบทคัดย่อและรายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560