หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 และหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 6/11/2561 9:49:34     ที่มา : การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2561     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 523

หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561

และหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(สำหรับผู้เสนอผลงาน)


      ผู้เสนอผลงานทางวิชาการในสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ / ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ที่ผ่านการพิจารณาให้สามารถนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561  ทางการประชุมวิชาการฯ ได้ดำเนินการแจ้งหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุมจัดส่งถึงอีเมลของผู้เสนอผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 พร้อมเอกสารแผนที่การจัดงาน ตารางนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ลำดับการติดตั้งภาคโปสเตอร์ กำหนดการการจัดงาน และแบบประวัติผู้นำเสนอผลงาน  ขอความอนุเคราะห์ผู้เสนอผลงานในสาขาการนำเสนอที่ได้กล่าวมาข้างต้น ที่ได้รับอีเมล จัดส่งเอกสาร "แบบประวัติผู้เสนอผลงาน" กลับคืนการประชุมวิชาการฯ ทางอีเมล mju.conference@gmail.com ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561


      สำหรับผู้เสนอผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผ่านการประเมินให้สามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม ดังนี้

เอกสารดาวน์โหลด

หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุมภาคบรรยาย

หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุมภาคโปสเตอร์
ข่าวล่าสุด

แจ้งสำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้จัดส่งหลักฐานการการลงทะเบียน (สลิปเงินโอน)

7/12/2561 15:05:38
205

รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

30/11/2561 15:18:39
4348

รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

30/11/2561 15:18:24
3730

รายชื่อและสถานะ ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ) ประจำปี 2561

30/11/2561 15:16:08
1288

หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 และหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6/11/2561 9:49:34
524

การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ)

30/10/2561 12:56:25
5609

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30/10/2561 12:56:10
3431

รายชื่อและสถานะ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2561

7/6/2561 11:30:22
456