สาขาพืชศาสตร์ ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2561 9:56:34     อ่าน : 11930

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2561

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์

ลำดับที่

 รหัส
   บทความ       

                            ชื่อผลงาน                                                     ส่งผลงาน                     สังกัด ลงทะเบียน  

ตรวจประเมิน 
(ผู้ทรงฯ)  

ส่งคืนผล
เพื่อแก้ไข
รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.    P: 1(1-1)

                    

 

 

   : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว / ผ่านการพิจารณา

   : อยู่ระหว่างการพิจารณา 

   : ยังไม่ได้ดำเนินการครบกระบวนการ

   : ไม่ผ่านการพิจารณา