สาขาพืชศาสตร์ ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 31/10/2560 11:50:21     อ่าน : 11877

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2560

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์

ลำดับที่

 รหัส
   บทความ       

                            ชื่อผลงาน                                                     ส่งผลงาน                     ลงทะเบียน  

ตรวจประเมิน 
(ผู้ทรงฯ)  

ส่งคืนผล
เพื่อแก้ไข
รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.    P: 1(1-1)

ผลของวัสดุชำและสารชีวภาพต่อการเกิดรากในกิ่งชำเก๊กฮวยอินทรีย์

นายอดิศักดิ์  การพึ่งตน                              
2.    P: 1(1-2) อิทธิพลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตของเตยหอม อ. ดร.ภาวิณี อารีศรีสม                          
   3. P: 1(1-3) ผลของ BAP และ IAA ที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหอมทอง อ.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์                          
   4.  P: 1(1-4)

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Oscillatoria sp.
ในการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii สาเหตุโรคเหี่ยวของพริก

อ.ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์                          
    5.   P: 1(1-5) ผลของความเข้มข้นของสารแพคโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของต้นหนามแดง ผศ. ดร.รุ่งนภา
ช่างเจรจา
                          
   6.  P: 1(1-6) ผลของไทโอยูเรียต่อการแตกตาของมะกรูด ผศ.สันติ ช่างเจรจา                       
  7.  P: 1(1-7) ฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคในข้าวของตะกอนที่แยกได้จากรากพาหมี (Linostoma pauciflorum Griff.) ผศ. ดร.ทวีสิน
นาวารัตน์
                       
  8. P: 1(1-8) การพัฒนาเครื่องหมาย SCAR ด้วยเทคนิค Touchdown PCR
เพื่อตรวจสอบลำไยลูกผสม  
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ                       
  9. P: 1(1-9) การศึกษาพันธุ์ขั้นต้น และการเปรียบเทียบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1
และชัยนาท 80 ที่ได้จากวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
ผศ.วราภรณ์ แสงทอง                         
 10. P: 1(1-10) การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80
ให้เป็นข้าวเหนียวหอม ด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น                        
 11. P: 1(1-11) ความแตกต่างระหว่างเพศและตำแหน่งของใบต่อลักษณะและคุณภาพบางประการของมะกิ๊ง
(Hogdsonia heteroclite spp. heteroclita)
ผศ. อดิศักดิ์ จูมวงษ์                        

 

 

 : ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  

    : ยังไม่ได้จัดส่งให้การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560

 : ไม่ผ่านการพิจารณา

หมายเหตุ: สำหรับผู้เสนอผลงานที่ได้ส่งผลการแก้ไขให้กับทางการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 แล้วนั้น ทางการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 จะนำผลการแก้ไขของท่านจัดส่งให้กับกรรมการฝ่านวิชาการเพื่อตรวจสอบการแก้ไขผลงาน และจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง ภายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน  2560