สาขาพืชศาสตร์ ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 19/9/2560 11:05:15     อ่าน : 11735

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2560

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์

ลำดับที่         รหัส          บทความ                              ชื่อผลงาน                                                          ผู้ส่งผลงาน                  ลงทะเบียน     ตรวจประเมิน (ผู้ทรงฯ)   ส่งคืนผลเพื่อแก้ไข รับการประเมินครั้งที่ 2 ผ่านประเมินพร้อมนำเสนอ
1.    P: 1(1-1)

ศึกษาการขยายพันธุ์เก๊กฮวยอินทรีย์

นายอดิศักดิ์  การพึ่งตน          
2.    P: 1(1-2) อิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตของเตยหอม อ. ดร.ภาวิณี อารีศรีสม       
   3.   P: 1(1-3) ผลของ BAP และ IAA ที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหอมทอง  นายจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์       
   4.   P: 1(1-4)

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย 
Oscillatoria sp. ในการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii
สาเหตุโรคเหี่ยวของพริก

อ.ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์       
    5.   P: 1(1-5) ผลของความเข้มข้นของสารแพคโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของต้นหนามแดง ผศ. ดร.รุ่งนภา
ช่างเจรจา
      
   6.  P: 1(1-6) ผลของไทโอยูเรียต่อการยับยั้งการพักตัวของตามะกรูด   ผศ.สันติ ช่างเจรจา    
  7.  P: 1(1-7) ฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคของตะกอนที่แยกได้จากรากพาหมี ผศ. ดร.ทวีสิน
นาวารัตน์
     
  8. P: 1(1-8) การพัฒนาเครื่องหมาย SCAR ด้วยเทคนิค Touchdown PCR เพื่อตรวจสอบลำไยลูกผสม   น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ     
  9. P: 1(1-9) การศึกษาพันธุ์ขั้นต้น และการเปรียบเทียบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ที่ได้จากวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ผศ.วราภรณ์ แสงทอง     
 10. P: 1(1-10) การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ให้เป็นข้าวเหนียวหอม ด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น     
 11. P: 1(1-11) ตำแหน่งของใบต่อลักษณะและคุณภาพบางประการของมะกิ๊ง ผศ. อดิศักดิ์
จูมวงษ์
    
 12. P: 1(1-12) การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงหลวง
(เมล็ดพันธุ์ที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงพระราชทานให้พสกนิกรชาวไทย)
ผศ. ดร.สุรัตน์ นักหล่อ    

 

 

 : ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  

      : ยังไม่ได้จัดส่งให้การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560