สาขาสัตวศาสตร์ ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2561 10:05:08     อ่าน : 20968

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2561 

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์

ลำดับที่   รหัส    บทความ      ชื่อผลงาน          ผู้ส่งผลงาน   สังกัด   ลงทะเบียน  

ตรวจประเมิน
(ผู้ทรงฯ) 

ส่งคืนผล
เพื่อแก้ไข
รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.   P: 1(2-1)

 

 

   : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว / ผ่านการพิจารณา

   : อยู่ระหว่างการพิจารณา 

   : ยังไม่ได้ดำเนินการครบกระบวนการ

   : ไม่ผ่านการพิจารณา