สาขาสัตวศาสตร์ ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 15/9/2560 13:04:49     อ่าน : 20801

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2560 

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์

ลำดับที่ รหัสบทความ                              ชื่อผลงาน                                                          ผู้ส่งผลงาน                  ลงทะเบียน  

  ตรวจประเมิน
(ผู้ทรงฯ)  

ส่งคืนผล
เพื่อแก้ไข
รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.   P: 1(2-1) Manipulation of Production Performance and Egg Quality of The late Period
of Laying Hens through Supplementation Probiotic, Metabolizable Energy
and Digestible Essential Amino Acids
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
สร้อยสุวรรณ
                
2.   P: 1(2-2) ผลของการป้อนยาเม็ดสารสกัดใบพลูในสุกรดูดนมท้องร่วง อ. สพ.ญ. ดร.กุลิสรา
มรุปัณฑ์ธร
             
   3.   P: 1(2-3) การปรับปรุงสีของไข่แดงด้วยการเสริมผงถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟในอาหารไก่ไข่ นายรชานนท์ ธนภัทรพงศ์             
  4.   P: 1(2-4) การใช้เศษเหลือและผลพลอยได้ของต้นข้าวโพดเป็นอาหารหมักสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง นายทิวานนท์ เสตเขตต์              
   5.   P: 1(2-5) องค์ประกอบทางเคมีของกากผลปาล์มน้ำมันและการนำไปใช้ในอาหารไก่พื้นเมือง น.ส.สุรีรัตน์ ถือแก้ว                

 

 

  : ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  

      : ยังไม่ได้จัดส่งให้การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560