สาขาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 31/10/2560 11:52:40     อ่าน : 25604

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2560  

ผลงานภาคโปสเตอร์ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

     ลำดับที่   รหัส     บทความ                               ชื่อผลงาน                                               ผู้ส่งผลงาน                ลงทะเบียน          ตรวจประเมิน
    (ผู้ทรงฯ)               
ส่งคืนผลเพื่อแก้ไข รับการประเมินครั้งที่ 2 ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.   P: 1(4-1) การศึกษารูปแบบการออกแบบภูมิทัศน์ระบบกักเก็บน้ำด้วยพืช เพื่อพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน   ผศ. รมย์ชลีรดา ด่านวันดี                                  
2.   P: 1(4-2) การศึกษาการเจริญและการสลายตัวของแหนแดง ผศ. ดร.ศิราภรณ์
ชื่นบาล
                          
  3.  P:1(4-3) อัตราส่วนที่เหมาะสมของของเสียจากฟาร์มสุกรกับหญ้าเนเปียร์หมักด้วยเชื้อ
Lactobacillus pantarump107 ในกระบวนการผลิตก๊าซมีเทน
ผศ. ดร.ฐปน ชื่นบาล                           

 

 

    : ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  

       : ยังไม่ได้จัดส่งให้การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560

   : ไม่ผ่านการพิจารณา  

หมายเหตุ: สำหรับผู้เสนอผลงานที่ได้ส่งผลการแก้ไขให้กับทางการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 แล้วนั้น ทางการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 จะนำผลการแก้ไขของท่านจัดส่งให้กับกรรมการฝ่านวิชาการเพื่อตรวจสอบการแก้ไขผลงาน และจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง ภายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน  2560