สาขาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2561 13:48:05     อ่าน : 25653

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2561 

ผลงานภาคโปสเตอร์ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

     ลำดับที่   รหัส
บทความ  
                            ชื่อผลงาน                                               ผู้ส่งผลงาน                สังกัด     ลงทะเบียน     ตรวจประเมิน
    (ผู้ทรงฯ)       
ส่งคืนผล
เพื่อแก้ไข
รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อม
นำเสนอ
1.   P: 1(4-1) ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และปริมาณการสะสม 
คาร์บอนในป่าโรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม อำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง
 ผศ.อานุชอ คีรีรัฐนิคม   มหาวิทยาลัยทักษิณ                                  

 

 

   : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว / ผ่านการพิจารณา

   : อยู่ระหว่างการพิจารณา 

   : ยังไม่ได้ดำเนินการครบกระบวนการ

   : ไม่ผ่านการพิจารณา