สาขาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 17/8/2560 14:10:51     อ่าน : 25504

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2560  

ผลงานภาคโปสเตอร์ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

     ลำดับที่   รหัส     บทความ                               ชื่อผลงาน                                               ผู้ส่งผลงาน                ลงทะเบียน          ตรวจประเมิน
    (ผู้ทรงฯ)               
ส่งคืนผลเพื่อแก้ไข รับการประเมินครั้งที่ 2 ผ่านประเมินพร้อมนำเสนอ
1.   P: 1(4-1) การศึกษารูปแบบการออกแบบวางผังภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาระบบกักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณ ผศ. รมย์ชลีรดา ด่านวันดี          
2.   P: 1(4-2) การสลายตัวของแหนแดงและการเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจน   ผศ. ดร.ศิราภรณ์
ชื่นบาล
     
  3.  P:1(4-3) อัตราส่วนที่เหมาะสมของของเสียจากฟาร์มสุกรกับหญ้าเนเปียร์หมักด้วยเชื้อ Lactobacillus pantarump 107 ในกระบวนการผลิตก๊าซมีเทน    ผศ. ดร.ฐปน ชื่นบาล      

 

 

    : ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  

      : ยังไม่ได้จัดส่งให้การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560

 

 หมายเหตุ: