วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 1/11/2560 10:22:10     อ่าน : 17992

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2560  

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับที่  รหัส   บทความ                              ชื่อผลงาน                                                          ผู้ส่งผลงาน                  ลงทะเบียน     ตรวจประเมิน
(ผู้ทรงฯ)  
ส่งคืนผล
เพื่อแก้ไข
รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.     P: 3-1

ผลของสารทำให้เกิดเจลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส  การเกิดซินเนอริซิส
และความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงมหาชนก

น.ส.หนูเดือน   สาระบุตร                        ยกเลิกการนำเสนอ
2.     P: 3-2 การเติมพุทราผงในผลิตภัณฑ์เค้กเนย ดร.กรรณิการ์  ห้วยแสง                          
   3.     P:3-3 การลดความสูญเสียในแผนกตัวถังและสี กรณีศึกษา :
อุตสาหกรรมรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
น.ส.คุลยา ศรีโยม                              
   4.    P: 3-4 ผลของอุณหภูมิในการอบแห้งต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากก้านเห็ดกระด้าง น.ส. อภิญญา
ภูมิสายดอน 
                         
   5.     P: 3-5 การพัฒนาเครื่องย้อมผ้าฝ้ายจากระบบยกขึ้นลงเป็นระบบหมุน
แบบอัตโนมัติ 
เพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน บ้านปราสาท
ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง

จังหวัดมหาสารคาม
ว่าที่ ร.ต.สราวุฒิ ดาแก้ว                                          
   6.   P: 3-6 การผลิตเม็ดเจลน้ำมะละกอด้วยสารประกอบแอลจิเนต ผศ. ดร.สุปราณี
มนูรักษ์ชินากร
                        
   7.   P: 3-7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูสลี่บาร์จากข้าวกล้องพองปราศจากน้ำมันทอด ผศ. ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ                          
   8.   P: 3-8 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลของหนูและกระต่าย และของเสียจากห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง (ตัวอย่าง) นายศรีวิชัย สู่สุข                            
   9.   P: 3-9 อิทธิพลของปัจจัยในการกลั่นบรั่นดีมะเกี๋ยงในระดับห้องปฏิบัติการ
และผลทางประสาทสัมผัส
ผศ. ดร.นักรบ นาคประสม               ยกเลิกการนำเสนอ
   10.   P: 3-10 การวิเคราะห์แถวคอยการเข้าใช้สถานีบริการปั๊มก๊าซ NGV  นายธนะรัตน์  รัตนกูล    ย้ายไปสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาคโปสเตอร์   
   11.   P: 3-11 กระบวนการตัดสินใจในการเลือกทำเลที่ตั้งปั๊มแอลพีจีในพื้นที่
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น
ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง    ย้ายไปสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ 
 12.   P: 3-12 คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของแผ่นยางพาราที่ผลิตจากน้ำยางพาราโปรตีนต่ำ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน                       
 13.   P: 3-13 การพัฒนาสูตรเครื่องแกงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มัสมั่นไก่สเปรด น.ส.สิริรัตน์ จุฑาเกตุ                       
 14.   P: 3-14 การย่อยกากมันสำปะหลังด้วยกรดและเอนไซม์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์                       
 15.   P: 3-15 การเติมข้าวโพดหวานและการใช้ถ้วยฟอยล์ต่อคุณภาพและการยอมรับขนมถ้วยฟูของผู้บริโภค ผศ.ดร.จารุวรรณ มณีศรี                        
  16.   P: 3-16 การเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำต้นแบบ
สำหรับบำบัดน้ำเสีย
รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล                         
  17.   P: 3-17 การศึกษาวัสดุไฟเบอร์บอร์ด โดยการออกแบบการทดลองแบบส่วนผสม อ.ศุภกิจ เศิกศิริ                        
  18.   P: 3-18 ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสกัดจากข้าวกล้อง อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี                         

 

 

     : ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  

       : ยังไม่ได้จัดส่งให้การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560

   : ไม่ผ่านการพิจารณา

หมายเหตุ: สำหรับผู้เสนอผลงานที่ได้ส่งผลการแก้ไขให้กับทางการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 แล้วนั้น ทางการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 จะนำผลการแก้ไขของท่านจัดส่งให้กับกรรมการฝ่านวิชาการเพื่อตรวจสอบการแก้ไขผลงาน และจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง ภายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน  2560