วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 30/8/2560 10:46:14     อ่าน : 17808

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2560  

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับที่  รหัส   บทความ                              ชื่อผลงาน                                                          ผู้ส่งผลงาน                  ลงทะเบียน     ตรวจประเมิน
(ผู้ทรงฯ)  
ส่งคืนผล
เพื่อแก้ไข
รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.     P: 3-1

ผลของสารทำให้เกิดเจลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส  การเกิดซินเนอริซิส
และความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงมหาชนก

น.ส.หนูเดือน   สาระบุตร       
2.     P: 3-2  ผลการเติมพุทราผงแห้งในผลิตภัณฑ์เค้กเนย ดร.กรรณิการ์  ห้วยแสง      
   3.     P:3-3 การลดความสูญเสียในแผนกตัวถังและสี กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา น.ส.คุลยา ศรีโยม      
   4.    P: 3-4 ผลของอุณหภูมิในการอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากก้านเห็ดกระด้าง น.ส. อภิญญา
ภูมิสายดอน 
     
   5.     P: 3-5 การพัฒนาเครื่องย้อมผ้าฝ้ายจากระบบยกขึ้นลงเป็นระบบหมุนแบบอัตโนมัติ
เพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน บ้านปราสาทตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม
ว่าที่ ร.ต.สราวุฒิ ดาแก้ว       
   6.   P: 3-6 การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดเจลน้ำมะละกอ ผศ. ดร.สุปราณี
มนูรักษ์ชินากร
     
   7.   P: 3-7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูสลี่บาร์จากข้าวกล้องพองปราศจากน้ำมันทอด ผศ. ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ      
   8.   P: 3-8 กรณีศึกษาก๊าซชีวภาพจาก มูลหนู มูลกระต่าย และของเสียจากห้องทดลอง นายศรีวิชัย สู่สุข     
   9.   P: 3-9 อิทธิพลของปัจจัยในการกลั่นบรั่นดีมะเกี๋ยงในระดับห้องปฏิบัติการและผลทางประสาทสัมผัส ผศ. ดร.นักรบ นาคประสม ยกเลิกการนำเสนอ
   10.   P: 3-10 การวิเคราะห์แถวคอยการเข้าใช้สถานีบริการปั๊มก๊าซ NGV  นายธนะรัตน์  รัตนกูล     
   11.   P: 3-11 กระบวนการตัดสินใจในการเลือกทำเลที่ตั้งปั๊มแอลพีจีในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง    
 12.   P: 3-12 คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของแผ่นยางพาราที่ผลิตจากน้ำยางพาราโปรตีนต่ำ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน    
 13.   P: 3-13 การพัฒนาสูตรเครื่องแกงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มัสมั่นไก่สเปรด น.ส.สิริรัตน์ จุฑาเกตุ    
 14.   P: 3-14 การย่อยกากมันสำปะหลังด้วยกรดและเอนไซม์สำหรับผลิตไบโอไฮโดรเจน ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์    
 15.   P: 3-15 การเติมข้าวโพดหวานและการใช้ถ้วยฟอยล์ต่อคุณภาพและ
การยอมรับขนมถ้วยฟูของผู้บริโภค
ผศ.ดร.จารุวรรณ หนองภิวงค์     

 

 

     : ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  

      : ยังไม่ได้จัดส่งให้การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560

หมายเหตุ: