สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 16/7/2561 15:37:52     อ่าน : 18343

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2561  

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับที่ รหัส   บทความ                              ชื่อผลงาน                                                          ผู้ส่งผลงาน                 สังกัด    ลงทะเบียน     ตรวจประเมิน
(ผู้ทรงฯ)  

ส่งคืนผลเพื่อแก้ไข

รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.    P: 4-1 การดำเนินงานด้านการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานี ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี       

 

 

   : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว / ผ่านการพิจารณา

   : อยู่ระหว่างการพิจารณา 

   : ยังไม่ได้ดำเนินการครบกระบวนการ

   : ไม่ผ่านการพิจารณา