สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 9/11/2560 8:10:29     อ่าน : 18271

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2560  

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับที่ รหัส   บทความ                              ชื่อผลงาน                                                          ผู้ส่งผลงาน                  ลงทะเบียน     ตรวจประเมิน
(ผู้ทรงฯ)  

ส่งคืนผลเพื่อแก้ไข

รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.    P: 4-1 กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.สุพัตรา คำแหง               

       

         
2.    P: 4-2 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเดย์สปาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อ.ศิรินาฏ  
จันทนะเปลิน
                           
   3.   P: 4-3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงนิเวศตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558-2560
ว่าที่ ร.ต.ญ.นารินจง วงศ์อุต                            
   4.  P: 4-4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีกินวอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่
บ้านห้วยมะซาง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
นางสาวพิมพิไล อุเทียม                          
    5.  P: 4-5 สัมพันธภาพครอบครัวและสังคมกับภาวะความสุขของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันดุง ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา น.ส.นันทนา คะลา                            
   6.  P: 4-6 การรับรู้และนิสัยการบริโภคอาหารเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก                       
   7.  P: 4-7 พฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกข้าว ในพื้นที่ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   นายอนุสรณ์  
เป๋าสูงเนิน
                       
  8.  P: 4-8 พฤติกรรมการใช้ยาชนิดรับประทานของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา
น.ส.จิรัญญา บุรีมาศ                       
  9.   P: 4-9 การประเมินระบบแถวคอยการให้บริการสถานีปั๊มก๊าซ NGV อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายธนะรัตน์  รัตนกูล                          
 10.  P: 4-10 ปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งปั๊มแอลพีจีในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง                        

 

 

      : ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  

         : ยังไม่ได้จัดส่งให้การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560

     : ไม่ผ่านการพิจารณา

หมายเหตุ: สำหรับผู้เสนอผลงานที่ได้ส่งผลการแก้ไขให้กับทางการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 แล้วนั้น ทางการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 จะนำผลการแก้ไขของท่านจัดส่งให้กับกรรมการฝ่านวิชาการเพื่อตรวจสอบการแก้ไขผลงาน และจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง ภายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน  2560