สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 18/8/2560 14:29:56     อ่าน : 18038

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2560  

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับที่ รหัสบทความ                              ชื่อผลงาน                                                          ผู้ส่งผลงาน                  ลงทะเบียน     ตรวจประเมิน (ผู้ทรงฯ)   ส่งคืนผลเพื่อแก้ไข รับการประเมินครั้งที่ 2 ผ่านประเมินพร้อมนำเสนอ
1.    P: 4-1 กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น น.ส.สุพัตรา คำแหง       
2.    P: 4-2 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเลือกใช้บริการเดย์สปา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย น.ส.ศิรินาฏ  
จันทนะเปลิน
    
   3.   P: 4-3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558-2560
ว่าที่ ร.ต.ญ.นารินจง วงศ์อุต     
   4.  P: 4-4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีกินวอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ บ้านห้วยมะซาง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นางสาวพิมพิไล อุเทียม    
    5.  P: 4-5 สัมพันธภาพในครอบครัวและทางสังคมกับภาวะความสุขของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันดุง ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา   น.ส.นันทนา คะลา     
   6.  P: 4-6 นิสัยและการรับรู้ความเสี่ยงในการบริโภคอาหารเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก
   7.  P: 4-7 พฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกข้าว ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   นายอนุสรณ์  
เป๋าสูงเนิน
  
  8.  P: 4-8 พฤติกรรมการใช้ยาชนิดรับประทานของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา น.ส.จิรัญญา บุรีมาศ

 

 

      : ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  

      : ยังไม่ได้จัดส่งให้การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560

 หมายเหตุ: