วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 30/8/2560 9:33:09     อ่าน : 19355

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2560 

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ รหัสบทความ                              ชื่อผลงาน                                                          ผู้ส่งผลงาน                  ลงทะเบียน     ตรวจประเมิน
(ผู้ทรงฯ)  
ส่งคืนผล
เพื่อแก้ไข
รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.      P: 2-1 การแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อเชื้อก่อโรคปลา
Edwardsiella tarda เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมโรคทางชีวภาพ
ศ.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ         
2.      P: 2-2 การสกัดโปรตีนและคุณสมบัติของโปรตีนสกัดจากปลายข้าวกล้องหอมมะลิ นางวิมลศรี
พรรธนประเทศ
       
   3.    P: 2-3 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และต้านการอักเสบของสารสกัดว่านบัวชั้น ผศ. ดร.วรรธิดา
ชัยญาณะ
      
   4.     P: 2-4 ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของจิงจูฉ่าย อ. ดร.ภาวิณี อารีศรีสม       
    5.      P: 2-5 ศักยภาพการใช้โวลลาสโทไนต์ธรรมชาติเป็นสารก่อผลึกสำหรับกลาสเซรามิกโมเสค อ. ดร.นภัสถ์ จันทร์มี          
   6.    P: 2-6 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์อันเป็นสาเหตุของรังแคของสารสกัดขี้เหล็ก น.ส.ฉนันท์ ปัญโญใหญ่      
   7.    P: 2-7 ปัจจัยที่มีผลต่อตำรับนาโนอิมัลชันจากน้ำมันอะโวกาโด น.ส.สุวิมล สมวงษ์อินทร์       
   8.    P: 2-8 การประดิษฐ์และหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมจีโอพอลิเมอร์/เซอร์โคเนียมออกไซด์
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างแบบ
ผศ. ดร. เรวดี วงศ์มณีรุ่ง       
  9.    P: 2-9 การพัฒนาอนุภาคนาโนไขมันที่มีสารสกัดเมล็ดกาแฟโรบัสต้าเพื่อการนำไปใช้ทางเครื่องสำอาง น.ส.ณิชชา   ณิฐธิกานต์       
 10.    P: 2-10 การแปรรูปผลิตภัณฑ์แยมน้อยหน่าเครือ (Kadsura spp.) ปราศจากน้ำตาล ผศ. ดร.ฉวีวรรณ
พันธ์ไชยศรี
     
 11.    P: 2-11 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพรท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา 15 ชนิด นางสาวนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ      
 12.    P: 2-12 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำลูกยอ (Morinda citrifolia) เกาะยอโนนิ ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ      
 13.    P: 2-13 การย่อยสลายทางแสงของวัสดุผสมพอลิไวนิลคลอไรด์และไทเทเนียมไดออกไซด์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง      
 14.    P: 2-14 อิทธิพลของเถ้าแกลบต่อเฟส โครงสร้างทางจุลภาค และสมบัติทางกลของวัสดุผสมซีเมนต์  ผศ.ศุภรัตน์  นาคสิทธิพันธุ์     
 15.   P: 2-15 การถ่ายยีน Rc ซึ่งเป็นยีนควบคุมการสังเคราะห์โปรแอนโทไซยานิดินเข้าสู่ข่าว นางสาวรอยพิมพ์
สุขเกษม
    
 16.   P: 2-16 ปริมาณอะไมโลสและความคงตัวของแป้งสุกในข้าวไทย  ดร.ยุพเยาว์
คบพิมาย
    
17.   P: 2-17 การพัฒนาเครื่องกัดผิวชิ้นงานภายใต้ความดันสุญญากาศโดยใช้ไมโครเวฟพลาสมาสำหรับการเซาะร่องลึกระดับไมโครเมตร ผศ. ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ    
18.   P: 2-18 การจัดกลุ่มข้าวไทยด้วยยีนแก้ความเป็นหมันของเรณูในระบบข้าวลูกผสมสามสายพันธุ์ ผศ. ทุเรียน ทาเจริญ    
19.   P: 2-19 การคัดเลือกแบคทีเรียในลำไส้ปลวกที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลส  ผศ. ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์    
20.   P: 2-20 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดโรคอีสุกอีใสเมื่อมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค  นายอดิศักดิ์
เด็นเพ็ชรหน๋อง
   
21.   P: 2-21 ตัวแบบทางสถิติสำหรับข้อมูลแจงนับประยุกต์ใช้กับจำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงของจังหวัดสงขลาในปี พ.ศ. 2554-2558  นายธีระพงค์ คงเกื้อ    
22.   P: 2-22 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบฮ่อมที่เพาะปลูกต่างพื้นที่ ดร.ฉันทนา
ซูแสวงทรัพย์
  
23.   P: 2-23 การพัฒนาแผ่นแปะไฮโดรเจลจากอนุพันธ์ไคโตซานเพื่อการใช้ประโยชน์
ทางเครื่องสำอาง
น.ส.หนึ่งฤทัย  ชมเชย  
24.   P: 2-24 สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอน/พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น ดร.สุภาพร ดาวทอง  
25.  P: 2-25 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกแบเรียมออธอไทเทเนต ผศ.สุพัตรา
วงศ์แสนใหม่
26.  P: 2-26 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตไส้กรอกเปรี้ยวจากเนื้อแพะ น.ส.วาสนา มู่สา
27.  P: 2-27 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากฝาง    นางสาวรุ่งทิพย์
กาวารี
 
28.  P: 2-28 การทดสอบกิจกรรมเอนไซม์แอสพาราจิเนสและเมไทโอนิเนสของเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟท์ในงาขี้ม้อน  นางสาวศรีกาญจนา คล้ายเรือง  
29.  P: 2-29 การประเมินความเป็นพิษของพาราควอตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมโดย Allium assay  นางชมัยพร
นิธิกาจณ์พาณิช
   ยกเลิก  การนำเสนอ
30.  P: 2-30 การลดการแสดงของสารก่อภูมิแพ้ (Hev b5 และ Hev b6)
จากน้ำยางธรรมชาติโดยเทคนิคแอนติเซน
อ. ดร.รัฐพร
จันทร์เดช
 
31. P: 2-31 การตรวจสอบลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและพลอยทักษิณ (Curcuma alismatifolia Gagnep. x C. aurantiaca Van Zip.) ด้วยเครื่องหมาย ISSR อ. ดร.นฤมล
เข็มกลัดเงิน
 


 

 

    : ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  

      : ยังไม่ได้จัดส่งให้การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560