วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 1/11/2560 9:19:36     อ่าน : 19624

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2560 

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ รหัส
บทความ  
                            ชื่อผลงาน                                                          ผู้ส่งผลงาน                ลงทะเบียน   ตรวจประเมิน
(ผู้ทรงฯ)  
ส่งคืนผล
เพื่อแก้ไข
รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.      P: 2-1 การแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อเชื้อก่อโรคปลา
Edwardsiella tarda เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมโรคทางชีวภาพ
ศ.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ                                
2.      P: 2-2 การสกัดโปรตีนและคุณสมบัติของโปรตีนสกัดจากปลายข้าวกล้องหอมมะลิ นางวิมลศรี
พรรธนประเทศ
                   ยกเลิกการนำเสนอ
   3.   P: 2-3 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และต้านการอักเสบของสารสกัดว่านบัวชั้น ผศ. ดร.วรรธิดา
ชัยญาณะ
                          
   4.    P: 2-4 ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของจิงจูฉ่าย  อ. ดร.ภาวิณี อารีศรีสม                           
    5.      P: 2-5 ศักยภาพการใช้โวลลาสโทไนต์ธรรมชาติเป็นสารก่อผลึกสำหรับกลาส-เซรามิกโมเสค อ. ดร.นภัสถ์ จันทร์มี                                
   6.   P: 2-6 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์อันเป็นสาเหตุของรังแคของสารสกัดจากขี้เหล็ก น.ส.ฉนันท์ ปัญโญใหญ่                          
   7.   P: 2-7 การตั้งตำรับนาโนอิมัลชันที่ประกอบด้วยน้ำมันอะโวกาโด น.ส.สุวิมล สมวงษ์อินทร์                           
   8.   P: 2-8 การประดิษฐ์และหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมจีโอพอลิเมอร์/เซอร์โคเนียมออกไซด์
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างอาคารสีเขียว
ผศ. ดร. เรวดี วงศ์มณีรุ่ง                           
  9.   P: 2-9 การพัฒนาอนุภาคนาโนไขมันที่มีสารสกัดเมล็ดกาแฟโรบัสต้าเพื่อการนำไปใช้ทางเครื่องสำอาง น.ส.ณิชชา   ณิฐธิกานต์                           
 10. P: 2-10 การแปรรูปผลิตภัณฑ์แยมน้อยหน่าเครือ (Kadsura spp.) ปราศจากน้ำตาล ผศ. ดร.ฉวีวรรณ
พันธ์ไชยศรี
                         
 11. P: 2-11 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพรท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา 15 ชนิด นางสาวนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ                          
 12. P: 2-12 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำลูกยอและวุ้นจากการหมัก ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ                          
 13. P: 2-13 การย่อยสลายทางแสงของวัสดุผสมพอลิไวนิลคลอไรด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์
และพอลิเอทิลีนออกไซด์
ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง                          
 14. P: 2-14 อิทธิพลของเถ้าแกลบต่อเฟส โครงสร้างทางจุลภาค และสมบัติทางกลของวัสดุผสมซีเมนต์ ผศ.ศุภรัตน์  นาคสิทธิพันธุ์                         
 15. P: 2-15 การถ่ายยีน Rc ที่ควบคุมการสังเคราะห์โปรแอนโทไซยานิดินเข้าสู่ข้าว นางสาวรอยพิมพ์
สุขเกษม
                        
 16. P: 2-16 ปริมาณอะไมโลสและความคงตัวของแป้งสุกในข้าวไทย ดร.ยุพเยาว์
คบพิมาย
                        
17. P: 2-17 การพัฒนาระบบกัดผิวชิ้นงานภายใต้ความดันสุญญากาศโดยใช้ไมโครเวฟพลาสมาสำหรับการเซาะร่องลึกระดับไมโครเมตร ผศ. ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ                        
18. P: 2-18 การจัดกลุ่มข้าวไทยด้วยยีนแก้ความเป็นหมันของเรณูในระบบข้าวลูกผสมสามสายพันธุ์ ผศ. ทุเรียน ทาเจริญ                        
19. P: 2-19 การคัดเลือกแบคทีเรียในลำไส้ปลวกที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลส ผศ. ดร.ปิยะนุช
เนียมทรัพย์
                      
20. P: 2-20 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดโรคอีสุกอีใสเมื่อมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค  นายอดิศักดิ์
เด็นเพ็ชรหน๋อง
                      
21. P: 2-21 ตัวแบบทางสถิติสำหรับจำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงของจังหวัดสงขลาในปี พ.ศ. 2554-2558 นายธีระพงค์ คงเกื้อ                       
22. P: 2-22 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดจากใบฮ่อมที่เพาะปลูกต่างพื้นที่
ดร.ฉันทนา
ซูแสวงทรัพย์
                     
23. P: 2-23 การพัฒนาแผ่นแปะไฮโดรเจลจากอนุพันธ์ไคโตซานเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง น.ส.หนึ่งฤทัย  ชมเชย                     
24. P: 2-24 สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอน/พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
เชิงเส้น
ดร.สุภาพร ดาวทอง                    
25. P: 2-25 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกแบเรียมออธอไททาเนต ผศ.สุพัตรา
วงศ์แสนใหม่
                  
26. P: 2-26 การผลิตไส้กรอกเปรี้ยวจากเนื้อแพะ น.ส.วาสนา มู่สา                   
27. P: 2-27 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดน้ำมันจากฝาง นางสาวรุ่งทิพย์
กาวารี
                     
28. P: 2-28 การทดสอบกิจกรรมเอนไซม์แอสพาราจิเนสและเมไทโอนิเนสของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากงาขี้ม้อน  นางสาวศรีกาญจนา
คล้ายเรือง
                     
29. P: 2-29 การประเมินความเป็นพิษของพาราควอตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม
โดย Allium assay 
นางชมัยพร
นิธิกาจณ์พาณิช
                                ยกเลิกการนำเสนอ
30. P: 2-30 การลดการแสดงของสารก่อภูมิแพ้ (Hev b5 และ Hev b6)
จากน้ำยางธรรมชาติโดยเทคนิคแอนติเซน
อ. ดร.รัฐพร
จันทร์เดช
                    
31. P: 2-31 การตรวจสอบลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและพลอยทักษิณ
(Curcuma alismatifolia Gagnep. x C. aurantiaca Van Zip.)
ด้วยเครื่องหมาย ISSR
อ. ดร.นฤมล
เข็มกลัดเงิน
                     


 

 

    : ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  

      : ยังไม่ได้จัดส่งให้การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560

 : ไม่ผ่านการพิจารณา

หมายเหตุ: สำหรับผู้เสนอผลงานที่ได้ส่งผลการแก้ไขให้กับทางการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 แล้วนั้น ทางการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 จะนำผลการแก้ไขของท่านจัดส่งให้กับกรรมการฝ่านวิชาการเพื่อตรวจสอบการแก้ไขผลงาน และจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง ภายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน  2560