วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2561 14:27:13     อ่าน : 19706

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2561 

ผลงานภาคโปสเตอร์  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ รหัส
บทความ  
                            ชื่อผลงาน                                                          ผู้ส่งผลงาน                 สังกัด  ลงทะเบียน   ตรวจประเมิน
(ผู้ทรงฯ)  
ส่งคืนผล
เพื่อแก้ไข
รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.      P: 2-1      


 

 

   : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว / ผ่านการพิจารณา

   : อยู่ระหว่างการพิจารณา 

   : ยังไม่ได้ดำเนินการครบกระบวนการ

   : ไม่ผ่านการพิจารณา