สาขาประมงและทรัพยากรณ์ทางน้ำ ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 9/11/2560 8:10:59     อ่าน : 687

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2560

ผลงานภาคโปสเตอร์ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาประมงและทรัพยากรณ์ทางน้ำ 

ลำดับที่ รหัสบทความ                              ชื่อผลงาน                                                ผู้ส่งผลงาน                ลงทะเบียน   ตรวจประเมิน
  (ผู้ทรงฯ)  

ส่งคืนผล
เพื่อแก้ไข

รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.  P: 1(3-1) ผลของการใช้อาร์โธรสไปร่าเป็นอาหารต่อการเจริญเติบโต และต้นทุนการอนุบาลลูกปลานิล ผศ. ดร.จงกล พรมยะ                            
2.  P: 1(3-2)

ความหลากหลายของไส้เดือนน้ำจืดแหล่งน้ำในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่และจากร้านขายสัตว์เลี้ยงในภาคกลาง

ผศ. ดร.ประจวบ
ฉายบุ
                       

   : ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  

      : ยังไม่ได้จัดส่งให้การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560

 : ไม่ผ่านการพิจารณา

หมายเหตุ: สำหรับผู้เสนอผลงานที่ได้ส่งผลการแก้ไขให้กับทางการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 แล้วนั้น ทางการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 จะนำผลการแก้ไขของท่านจัดส่งให้กับกรรมการฝ่านวิชาการเพื่อตรวจสอบการแก้ไขผลงาน และจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง ภายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน  2560