สาขาประมงและทรัพยากรณ์ทางน้ำ ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2561 10:06:39     อ่าน : 748

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2561

ผลงานภาคโปสเตอร์ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาประมงและทรัพยากรณ์ทางน้ำ 

ลำดับที่ รหัสบทความ                              ชื่อผลงาน                                                ผู้ส่งผลงาน                สังกัด ลงทะเบียน   ตรวจประเมิน
  (ผู้ทรงฯ)  

ส่งคืนผล
เพื่อแก้ไข

รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.  P: 1(3-1) ความแตกต่างของขนาดและดัชนีความสมบูรณ์เพศเมียของกั้งตั๊กแตนสามแถบ
(Miyakella nepa) ในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย
ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา    
2.  P: 1(3-2) ผลของปริมาณการเปลี่ยนถ่ายน้ำต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย
ของปลานิล(Oreochromis niloticus)
น.ส.ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      
3.  P: 1(3-3) ศึกษาสภาพการเลี้ยงปลาในกระชังในเขตแม่น้ำบางนรา อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 
นายอนุชาติ บุรีรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนราธิวาส    
4.  P: 1(3-4) การทดสอบปลาหมอชุมพร 1 รุ่นที่ 3 ในสภาพแวดล้อมศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุ์สัตว์น้ำ อุตรดิตถ์
นายยุทธภูมิ สุวรรอาชา ศูนยวิจัยและพัฒนาพุนธุกรรม
สัตว์น้ำอุตรดิตถ์
   

    : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว / ผ่านการพิจารณา

   : อยู่ระหว่างการพิจารณา 

   : ยังไม่ได้ดำเนินการครบกระบวนการ

   : ไม่ผ่านการพิจารณา