สาขาประมงและทรัพยากรณ์ทางน้ำ ภาคโปสเตอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 15/9/2560 13:06:59     อ่าน : 571

ผู้เสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ปี 2560

ผลงานภาคโปสเตอร์ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาประมงและทรัพยากรณ์ทางน้ำ 

ลำดับที่ รหัสบทความ                              ชื่อผลงาน                                                ผู้ส่งผลงาน                ลงทะเบียน   ตรวจประเมิน
  (ผู้ทรงฯ)  

ส่งคืนผลเพื่อแก้ไข

รับการประเมิน
ครั้งที่ 2
ผ่านประเมิน
พร้อมนำเสนอ
1.  P: 1(3-1) ผลของอาร์โธรสไปร่าต่อการเจริญเติบโต ต้นทุนการผลิต และคุณภาพน้ำ
ในการอนุบาลปลานิล (Oreochromis niloticus)
ผศ. ดร.จงกล พรมยะ           
2.  P: 1(3-2)

ความหลากหลายของไส้เดือนน้ำจืดแหล่งน้ำในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผศ. ดร.ประจวบ ฉายบุ        

   : ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้ว  

      : ยังไม่ได้จัดส่งให้การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560

หมายเหตุ: